Twój rozwój, nasze doświadczenie

Poniższy wniosek ma charakter jedynie informacyjny, jego wypełnienie i wysłanie do akceptacji nie oznacza zawarcia umowy.
Zawarcie polisy będzie możliwe po ostatecznej akceptacji warunków ubezpieczenia, które będę dostarczone w osobnym dokumencie.
Przychody łącznie

Składka płatna kwartalnie

Składka płatna półrocznie

Okres obowiązywania polisy - 12 miesięcy
Okres oczekiwania na zdarzenie szkodowe - 6 miesięcy
Okres wystawienia faktury - 30 dni
Maksymalny termin płatności - 180 dni
Maksymalna prolongata płatności - 60 dni
Maksymalna suma decyzji limitowych - 16,000,000
Pułap limitu on-line - 60,000 zł
Franszyza integralna - 2,000 zł
Próg zgłoszenia upłynięcia maksymalnej prolongaty płatności - 2,000 zł
Próg windykacji - 2,000 zł
Opłata za badanie wiarygodności kredytowej - 80 zł
Procentowy zakres ochrony - 90%
Wykaz krajów - EU + OECD

WNIOSKODAWCA OŚWIADCZA, ŻE

1. Zapoznał się z aktualnymi Warunkami Ubezpieczenia Polisa Modułowa First.
2. Wyraża wolę zawarcia umowy ubezpieczenia należności na warunkach określonych w niniejszym wniosku i Warunkach Ubezpieczenia Polisa modułowa First.
3. Wyraża wolę zawarcia umowy windykacyjnej i akceptuje warunki określone w Regulaminie Umowy o Windykację należności z Atradius Collections BV Sp. z o.o. Oddział w Polsce.
4. Dane przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe.
5. Zobowiązuje się do przesłania danych finansowych za ostatni zamknięty rok obrotowy.

Do wniosku załączam dane finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy: